EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Dálkový průzkum Země – rozvoj nadání skrze mezioborová témata v přírodních vědách a vědách o Zemi

Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

5. 10. 2017

9:00–15:00

Cílem vzdělávacího programu je rozšířit znalosti a dovednosti učitelů o teoretické i praktické znalosti mezioborové problematiky dálkového průzkumu Země (DPZ) a jeho konkrétních praktických aplikací tak i širších transdisciplinárních implikací a souvislostí. Program vede učitele k tomu, aby byli schopni sestavit vlastní výukový plán, v souladu s ŠVP své školy a byli schopni tento výukový plán následně realizovat, zejména v přírodovědných předmětech (např. zeměpis, fyzika apod.) a informatice způsobem, který bude rozvíjet klíčové kompetence a přirozené nadání žáků v oblasti přírodních a technických oborů a věd o Zemi a jejich zájem o související problematiku.

Kurz využívá ve velké míře ICT a interaktivních metod a prostředků vzdělávání pedagogických pracovníků formou praktických ukázek, cvičení, diskusí a rozšiřujících e-learningových aplikací.

Workshop s lektorem (6h) zahrnuje: 

    > Úvod do DPZ – podstata DPZ, současné technologické možnosti DPZ, využití v běžném životě a ve vědě, problémy a nevýhody DPZ
    > Základy práce s družicovými snímky – volně dostupné družicové snímky, software na úpravu družicových snímků (volně dostupný program LEOWorks), zobrazení družicového snímku (v pravých a nepravých barvách), spektrálních kanály a jejich vlastnosti
    > Úpravy družicového snímku – oříznutí snímku, multitemporální datová sada a její interpretace, georeferencování dalších obrazových dat
    > Klasifikace družicového snímku – klasifikace družicového snímku (řízená a neřízená), vytvoření mapového výstupu, NDVI index a jeho využití
    > Práce s DPZ ve škole – možnosti zapojení DPZ a jeho výstupů do školního vzdělávání, možnosti a příležitosti problematiky DPZ z hlediska rozvoje nadání a klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních a technických oborů, problémy spojené s využíváním DPZ, opora v RVP, diskuze o možnostech jednotlivých škol, praktické ukázky studentských prací a rozšiřujících aktivit zaměřených na posílení zájmu žáků o související problematiku, výměna zkušeností mezi pedagogy, zhodnocení semináře


Na DVPP Dálkový průzkum Země je možné hlásit zde: http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?operace_zpet=detail&id_kurzu=57743